top of page

BUTLLETINS

Aquests són necessaris per altes , canvis de nom  i reformes o canvis en les instal·lacions de llum, gas o aigua.​

Que és un butlletí?

És el document que acredita que un instal·lador autoritzat ha revisat o realitzat la instal·lació conforme a la Normativa vigent.

Oferim el servei de revisió de les instal·lacions per adequar-les a la corresponent Normativa, entregant el corresponent certificat o butlletí per a que vostè pugui presentar-lo per als seus tràmits d’aigua, gas o electricitat.

Butlletí per al subministrament individual en habitatges i comerços.

El butlletí d’aigua és un Certificat d’instal·lació interior que emet un  instal·lador autoritzat. I que un cop firmat per l’instal·lador autoritzat es presenta a Companyia per a sol·licitar la instal·lació del comptador.

 

Quan és necessari:

 

 • Per tramitar l’alta de subministrament.

Butlletí aigua Barcelona

Aigua

Butlletí gas barcelona

Gas

Certificat de gas:  Aquest document és per a acreditar que la instal·lació de gas compleix les mesures de seguretat per al seu funcionament i compleix la normativa vigent.

               

Quan és necessari:

 • Per tramitar l’alta del subministrament.

 • Si s’han realitzat modificacions en la instal·lació de gas.

 • Quan el subministrament de gas porta donat de baixa més de 3 anys.

Butlletí o justificant de correcció de defectes o anomalies.             

 Quan és necessari:

 • Es realitza quan en el moment de la inspecció per part de la companyia distribuïdora de gas es troben defectes a la instal·lació.

Butlletí elèctric barcelona

Electricitat

BRIE - Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques.

És un certificat necessari  per a realitzar els tràmits en modificacions de la instal·lació elèctrica.

 Aquest document  acredita que la instal·lació elèctrica compleix les mesures de seguretat per al seu funcionament i compleix la normativa vigent.

 

Quan és necessari:

 • Per canvi de nom del titular i la instal·lació té més de 20 anys d’antiguitat.

 • Per modificació de la potència contractada, per augmentar-la menys del 50% de la potència mínima regulada inicial.

 • Justifica la potència mínima a contractar en aquelles instal·lacions que tinguin un ascensor i es vulgui substituir un ICP per un maxímetre.             

 

CIE - Certificat d’instal·lació elèctrica.

 Quan és necessari:

 • Quan es realitza una instal·lació nova o es sol·licita un  augment superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació.

 • Per modificació de la potència contractada, i es necessita augmentar-la més del 50% de la potència mínima regulada inicial.

Projecte d’instal·lació elèctrica:

 Quan és necessari:

 • Per a la realització d’instal·lacions elèctriques de més de 20 kw en indústries, unifamiliars de més de 50 kw, i en vivendes o línees d’enllaç de més de 100 kw.

bottom of page